Sosyal Yardım

Sosyal Yardım Bilgi


İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE

SOSYAL YARDIM SANDIĞI

AİDAT VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sandık üyelerinin birikmiş paralarının/alacaklarının tasfiyesinin hangi hallerde ve nasıl yapılacağı, Sandık üyelerinin yardımlara nasıl hak kazanacağı, yapılacak yardım miktarı, müracaat şekli ve ibrazı gereken belgelere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) (Değişik birinci fıkra: Şubat 2010/2629) Bu Yönetmelik, Sandık üyelerinin, birikmiş paralarının/alacaklarının tasfiyesi, üyeliğin sürdürülmesi, Sandığa olan borçların mahsubu ile Sandık tarafından üyelere yapılacak evlenme, doğal afet, ölüm, şehit, emeklilik ve malûliyet yardımları ile ilgili hususları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsü hükümleri gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

          a) Aidat: 4357 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirlenen ve her ay üyelerin maaşlarından kesilen parayı,

     b) Aidat iadesi: 4357 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen üyelikler kapsamındaki görevlerinden her ne şekilde olursa olsun  ayrılmaları  nedeniyle  üyeliği  sona erenlere yapılan ödemeyi   

          c) Ana Statü: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana statüsünü,

          ç) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

          d) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

     e) Doğal afet: Ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, şiddetli fırtına gibi oluşumu veya gelişimi etkilenenlerce önlenemeyen doğal kaynaklı olayları,

          f) Doğal afet yardımı: Sandık üyesi iken doğal afete maruz kalanlara yapılan yardımı,

          g) (Değişik bent: Mart 2012/2654 TD) Emekli yardımı: Emekli yardımı almaya hak kazananlara yapılan yardımı,

          ğ) Evlenme yardımı: Sandık üyesi iken evlenenlere yapılan yardımı,

          h) Genel Müdürlük: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğünü,

          ı) Maluliyet yardımı: Sandık üyesi iken iş göremez duruma gelenlere yapılan yardımı,

          i) Ölüm yardımı: Sandık üyesi iken vefat eden üyelerin varislerine yapılan yardımı,

          j) Sandık: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığını,

          k) Şehit yardımı: görevi başında iken şehit edilen üyelerin varislerine yapılan yardımı,

          l) Üye: Sandık üyelerini,

          m) Yönetim Kurulu: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Yönetim Kurulunu,

          ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelere Yapılacak Yardımlar 

Evlenme yardım

MADDE 5- (Değişik Şubat 2016/2701 T.D.) (1) Sandık üyesi iken evlenenler ile Sandık üyesi iken askerlik görevine giden ve askerlik görevi sırasında evlenen, askerlik dönüşü Sandık üyeliği kapsamında tekrar göreve başlayan üyelerimize bir defaya mahsus olmak üzere evlenme yardımı yapılır. Evlenme yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.”

       (2) Evlenenlerden her ikisinin de Sandık üyesi olması halinde, bu yardım ikisine de ayrı ayrı yapılır.

      (3) İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğine göre evlenme halinde kullanılacak olan ikrazı alan üyeler bu yardımdan faydalanamazlar.

       (4) (Değişik fıkra: Mart 2014/2678 T.D.) Evlenme Yardımının yapılabilmesi için form dilekçeye; hizmet cetveli ile evlenme tarihini gösterir, son altı aylık vukuatlı nüfus kayıt örneği,  eklenir.

 

Ölüm yardımı

MADDE 6- (1) Sandık üyesi iken ölenlerin kanuni varislerine; üyelik sürelerine bakılmaksızın emekli yardımı hesaplama usul ve esaslarına göre hesaplanan miktar kadar yardım yapılır.

      (2) (Ek fıkra Mart 2012/2654 TD) üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erip, aidat iadelerini almayanların vefatı halinde bu üyelerin kanuni varislerine emekli yardımı usul ve esaslarına göre hesaplanan miktar kadar yardım yapılır.

      (3) (Değişik fıkra Mart 2012/2654 TD) Ölüm yardımının yapılabilmesi için form dilekçeye;

    a) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir hizmet cetveli,

             b) (Değişik bent Mart 2012/2654 TD) Veraset ilâmı aslı ya da Mahkemece onanmış sureti veya Noterliklerce düzenlenen mirasçılık belgesinin aslı,

                 c) Ölüm raporu ya da ölüm belgesi,

                 ç) (Değişik bent Mart 2012/2654 TD) Askerlik görevini yapanların terhis belgesinin fotokopisi,

                 d) 18 yaşın üzerindeki vâris/vârislere veya üçüncü şahıslara ödenmesinin talebi halinde, noter onaylı vekaletname,

            eklenir.

 

Şehit yardımı

MADDE 7- (1) Görevi başında iken şehit edilen üyelerin kanuni varislerine yapılacak şehit yardımı miktarı, her yıl Yönetim Kurulu’nca tespit edilir.

            (2) (Değişik fıkra Şubat 2010/2629 TD) Şehit yardımının yapılabilmesi için;

                 a) (Değişik bent Mart 2012/2654 TD) Veraset ilâmı aslı ya da Mahkemece onanmış sureti veya Noterliklerce düzenlenen mirasçılık belgesinin aslı,

                    b) (Değişik bent Mart 2012/2654 TD) Bakanlıkça veya Valilikçe düzenlenen şehitlik belgesi,

                    c) 18 yaşın üzerindeki vâris/vârislere veya üçüncü şahıslara ödenmesinin talebi halinde; noter onaylı vekaletname,

            eklenir.

 

Doğal afet yardımı

MADDE 8- (1) (Değişik birinci fıkra: Şubat 2010/2629 TD) Sandık üyesi iken doğal afete maruz kalanlara bir defaya mahsus olmak üzere; üyenin adına kayıtlı mesken veya ikametinde bulunan eşyanın hasara uğraması halinde,  hasar tespit oranına göre yardım yapılır.

                  a) Yapılacak yardım miktarı; her yıl Yönetim Kurulunca ve hasar oranlarına göre belirlenir. Bu miktar, üyenin doğal afete maruz kaldığı tarihteki son aidatının 24 katından fazla olamaz.

                     b) Son aidat tutarı terfi ayına denk gelmiş ise doğal afet yardımının hesaplanmasında bir aidat tutarı esas alınır.

                     c) Doğal afete uğrayan karı kocanın her ikisinin de üye olması halinde, yardım her ikisine de ayrı ayrı yapılır.

      (2) (Değişik ikinci fıkra: Mart 2013/2666 TD) Doğal Afet yardımının yapılabilmesi için form dilekçeye;

                    a) Nüfus Kayıt örneği veya görev yaptığı il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak ikametgâhını gösteren belge,

                    b) Hasara uğrayan ev, üyenin kendi evi ise tapu tescil belgesi,

                    c) Hasara uğrayan mesken ise, İl Afet Acil Durum Müdürlüğünce hazırlanan hasar tespit raporu,

                 ç) Üyenin ikametinde bulunan ev eşyasının hasara uğraması halinde, Sandık İl veya İlçe temsilcisinin de dahil edildiği ilgili mülki amirliğince oluşturulan komisyon tarafından düzenlenen hasar tespit raporu,eklenir.

 

Malûliyet yardımı

MADDE 9- (1) Sandık üyesi iken malûlen emekli olanlara; üyelik sürelerine bakılmaksızın emekli yardımı hesaplama usul ve esaslarına göre hesaplanan miktar kadar yardım yapılır.

           (2) (Değişik fıkra Şubat 2010/2629 TD) Malûliyet yardımının yapılabilmesi için form dilekçeye;

       a) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir hizmet cetveli,

       b) (Değişik bent Mart 2012/2654 TD) Sosyal Güvenlik Kurumunca gönderilen emekli aylığı bağlandığına dair resmi yazının fotokopisi,

                    c) (Değişik bent Mart 2012/2654 TD) Askerlik görevini yapanların terhis belgesinin fotokopisi,

eklenir.

 

Emekli yardımı

MADDE 10- (1) (Değişik: Mart 2014/2678 TD)  Üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödeyip emekli olanlara;

                       a)   (Değişik: Mart 2012/2654 TD) Üyenin Sandığa ödemiş olduğu aidat toplamının yüzde yüz elli fazlası tutarı,

                       b)  (Değişik: Mart 2012/2654 TD) Üyenin ödediği son aidat tutarının yüz ile çarpımının tutarı,

                       c)   (Değişik: Mart 2012/2654 TD) Üyenin son aidat tutarının dört katının aidat ödenen toplam yılla çarpımının tutarı toplamı,

bir defaya mahsus olmak üzere emekli yardımı olarak ödenir.

              ç) (Ek bent: Aralık EK 2008/2615) (b) bendinde belirtilen son aidat tutarı terfi dönemine denk gelmiş ise, emekli yardımının hesaplanmasında bir aidat tutarı esas alınır.

 

           (2) (Değişik ikinci fıkra: Aralık EK 2008/2615) Sandık üyesi iken hizmet yılı ve prim ödeme gün sayısı bakımından emeklilik hakkını kazanan, ancak yaş şartını taşımadığından yaşlılık aylığı bağlanması için ön görülen süreyi tamamlamak için beklemek zorunda olanlara; bu durumlarını Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları yazı ile ve çalıştıkları kurumdan ilişiklerini kestiklerini belgelendirmeleri kaydıyla en son ödediği aidat tutarı esas alınarak emekli yardımı ödenir.

           (3) Mülga: Mart 2014/2678 TD

           (4) (Değişik fıkra Şubat 2010/2629 TD) Emekli yardımının yapılabilmesi için form dilekçeye;

      a) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir hizmet cetveli,

                    b)  (Değişik bent Mart 2012/2654 TD)  Sosyal   Güvenlik

Kurumunca gönderilen emekli aylığı bağlandığına dair resmi yazının fotokopisi.

                  c) (Değişik bent Şubat 2016/2701 TD)  Askerlik görevini yapanların terhis belgesinin fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesinin sureti eklenir.

             eklenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Üyeliğe devam etme

            MADDE 11- (1) (Değişik birinci fıkra: Şubat 2010/2629) Sandık üyesi iken emekliye ayrılanlar ile 25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kanun kapsamında ücretsiz izinli sayılanlar, 90 gün içerisinde aidatlarını yatırmaları ve Sandığa yazılı bilgi vermeleri kaydıyla, isterlerse üyeliklerini devam ettirebilirler.

            (2) (Değişik ikinci fıkra: Şubat 2010/2629) Ücretsiz izine ayrılanlar, izin süreleri içerisinde isterlerse emsallerine göre aidatlarını yatırabilirler.

               (3) (Değişik üçüncü fıkra: Şubat 2010/2629) Emekliye ayrıldığı halde, emekli yardımını almadan üyeliğini devam ettirenlerin emekli yardımı;  üyeliğinin sona erdiği tarihte en son ödemiş olduğu aidat tutarı üzerinden hesaplanarak ödenir.

            (4) (Değişik fıkra: Mart 2014/2678 TD) Emekli olduğu tarihte 120 ay üyeliği bulunmayanlar, üyeliklerini devam ettiremezler. Bu durumda olanların aidatları yasal faizi ile iade edilir.

              (5) (Değişik fıkra: Mart 2014/2678 TD) Emekliye ayrıldığı halde, üyeliklerini devam ettirmek isteyenlerden Sandık aidatlarını peş peşe 2 ay ödemeyenlere, iadeli taahhütlü bir yazı ile ödenmeyen aidatlarını 30 gün içerisinde ödemeleri tebliğ edilir. Bu süre içerisinde aidatlarını ödemeyenlerin üyeliği sona erer. Bu durumda olanların emekli yardımı mevzuat hükümlerine göre hesaplanır.  

              (6) (Ek fıkra: T.D. Kasım 2012/2662) 1/6/2012 tarihinden itibaren 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı Kanun’da sayılan görevlere atananlar bakımından İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı üyeliği 29/5/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile ihtiyari hale getirildiğinden, sandık üyesi iken 1/6/2012 tarihinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde üyelik kapsamı dışında başka bir göreve atananlar istemeleri halinde üyeliklerini sürdürebilirler.

 

Aidatların iadesi

MADDE 12- (1) (Değişik birinci fıkra: Şubat 2010/2629) Üyelik sürelerine bakılmaksızın;

                       a) (Değişik bent: Şubat 2010/2629) Üyelik kapsamında iken üyelikleri sona erenlere,

                       b) (Değişik bent: Şubat 2010/2629) 120 ayını doldurmadan emekli olanlara,

                       c) (Değişik bent: Mart 2012/2654 TD) Sandığımızdan emekli yardımı almış olanların, tekrar üyelik kapsamında bir göreve dönmeleri halinde, göreve döndükten sonraki ödemiş oldukları aidatları, ödendiği tarihler dikkate alınarak yasal faizi ile birlikte kendilerine iade edilir.

                   ç) (Değişik bent: Şubat 2010/2629) Bu maddenin (a) bendine göre, aidat iadesi alacak olanlardan; aidat ödeme süresi 60 ayın altında olanlara yapılacak iade tutarından varsa daha önce Sandıktan almış oldukları evlenme yardımı mahsup edilir. Tahakkuk ettirilecek miktardan; mahsup edilecek evlenme yardımı tutarının daha fazla olması halinde, aradaki fark ilgiliden talep edilmez.  

                  d) (Ek bent Mart 2012/2654 TD) 120 ayın üzerinde üyeliği ve aidatı bulunup, üyeliği sona erenlerin aidat iadesi talep etmesi halinde, ileride emekli olduğunda, emekli yardımından feragat edeceğine dair yazılı dilekçe,

             (2) (Değişik ikinci fıkra: Şubat 2010/2629) Aidatların iade edilebilmesi için form dilekçeye;

                     a) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir hizmet cetveli,

                     b) Atama kararnamesi,

                     c) Personel nakil bildirimi,

                   ç) (Değişik bent Mart 2012/2654 TD) Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olup, Sandığımızdan emekli yardımı alıp, tekrar üyelik kapsamında bir göreve döndükten sonra emekli olanlara aidat iadesi yapılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumundan gönderilen emekli aylığı bağlandığına dair resmi yazının fotokopisi,

                     d) (Ek bent Mart 2012/2654 TD) Üyelik süresi 120 ayın altında olanların emekli olmaları halinde Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş bağlandığına dair yazı fotokopisi,

                eklenir.

 

Sehven kesilen aidatlar

MADDE 13- (1) Üyelik kapsamında olmadığı halde sehven kesilen aidatlar, kendilerine aynen iade edilir. Bu kapsamda bulunan kişilere, kesilen aidatları karşılığında herhangi bir sosyal yardım ödemesi yapılmaz.                     

Sorumluluk

MADDE 14- (1) (Değişik: Aralık EK 2008/2615) Aidatın düzenli ve tam olarak kesilmesinden; üyenin kendisi, görev yaptığı kurum amiri ve kurum amirince görevlendirilen ilgili memur sıralı olarak sorumludur.

 

Yeniden üyelik kapsamında göreve başlama

MADDE 15- (1) Ana Statü ve Yönetmelik hükümlerine göre, üyelikleri sona erip, aidatları iade edilenlerden yeniden üyelik kapsamında bir göreve başlayanların, geçmişe yönelik borçlanmaları kabul edilmez. Ancak yeniden üyelik kapsamına girdikleri tarihten itibaren üyelik süresi ve yatırmış oldukları aidatlarına göre sosyal yardımlardan faydalanırlar.

             (2) Ana Statü ve Yönetmelik hükümlerine göre, üyelikleri sona erdiği halde, aidatları iade edilmeyenler; Sandığa üye iken ödedikleri toplam aidatlarına ve üyelik sürelerine göre sosyal yardımlardan faydalanırlar.

 

Yardım miktarı

MADDE 16- (1) Üyelere, müracaatları halinde; yardıma hak kazandıkları tarihteki usul ve esaslara göre tahakkuk ettirilecek miktar kadar ödeme yapılır.

 

Yardımların ödenme şekli

MADDE 17- (1) (Değişik birinci fıkra: Şubat 2010/2629) Yardımlar,  üye adına ödenmek üzere aracı kurum vasıtası ile üyenin hesabına havale edilir. Ölüm ve şehit yardımları, vefat eden üyenin veraset ilâmında tespit edilen yasal vâris/vârislerin hesabına payları oranında havale edilir.

 

Sandığa olan borcun yardımlardan mahsup edilmesi

MADDE 18- (1) (Değişik birinci fıkra: Şubat 2010/2629)  Üyeye yapılacak emekli yardımı ve aidat iadeleri sırasında üyenin Sandığa borcu varsa, bu borç yapılacak ödemeden mahsup edilir.

            (2) (Değişik ikinci fıkra: Aralık EK 2008/2615) Sandığa ikraz  borcu  bulunan üyenin vefatı halinde; Kredi Hayat Sigortası kapsamında olanlar hariç, kalan borcu, yapılacak ölüm yardımından mahsup edilir.

            (3) (Ek fıkra: Aralık EK 2008/2615)  Evlenme yardımı ödemelerinde, üyenin vadesi geçmiş ikraz taksitleri varsa bu taksitler yapılacak ödemeden mahsup edilir.

               (4) yürürlükten kaldırılarak, 5. fıkra 4. fıkra olarak alınmıştır.

            (4) (Değişik: Mart 2012/2654 TD) Emekliye ayrıldığı veya öldüğü tespit edilen üyenin Sandığa olan borcu; bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan süre göz önünde bulundurularak sosyal yardım başvurusu beklenmeksizin re’sen tahakkuk ettirilerek mahsup edilir. Bakiye alacağı olması durumunda, bu alacağı emanet hesapta bekletilir.

 

Müracaat makamı

MADDE 19- (1) (Değişik birinci fıkra: Şubat 2010/2629)  Üyeler;  Sosyal Yardım ve aidat iadesine ilişkin form dilekçelerini; istenilen belgeler ile birlikte Sandık Genel Müdürlüğüne gönderirler.

 

Aidat borçlarının tahsili

MADDE 20- (1) (Değişik: Aralık Ek 2008/2615) Üyelik kapsamında bir görevde bulunan ve herhangi bir sebeple kesilmeyen aidatlar; borcun tespit edildiği tarihte, üyenin derece/kademesine tekabül eden aidat miktarının, aidat kesilmeyen ay sayısı ile çarpılmasından çıkacak miktar üzerinden hesaplanır.

            (2) (Ek ikinci fıkra: Aralık EK 2008/2615) Üyeye; bu maddenin 1 inci fıkrası gereğince belirlenen toplam borcu, bu aidatların hangi tarihlere ait olduğu ve bu maddenin 4 üncü  fıkrasına göre  ödenmesi  gerektiği iadeli-taahhütlü bir yazı ile bildirilir.

               (3) (Ek üçüncü fıkra: Aralık EK 2008/2615) Üyeden tahsil edilen meblağın; üyenin aidat kesilmeyen aylardaki derece/kademesine tekabül eden tutarı üyenin aidat hesabına, kalan miktar ise Sandığa gelir kaydedilir.

           (4) (Değişik fıkra: Mart 2014/2678 TD) 90 günden az olmamak üzere, Yönetim Kurulunca belirlenen sürede birikmiş aidatlarını yatırmayanların evrakları arşiv dosyalarına kaldırılır. Bu üyelerin emekli, malûliyet veya ölüm yardımı talepleri sırasında eksik kalan aidatlar ve bu aidatlara karşılık gelen süreler dikkate alınmaz.

 

Zamanaşımı süresi

MADDE 21- (1) Sosyal yardım ödemeleri ve aidatların iadesinde; İdari Yargılama Usulü Kanununda düzenlenen zamanaşımı süreleri uygulanır. Sosyal yardımlarda, sosyal yardımın kaynağı olan olayın gerçekleşme tarihi, aidat iadelerinde ise her ne sebeple olursa olsun üyelik kapsamı dışına çıkıldığı tarih, zamanaşımı süresinin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

 

Belgelerin saklanma süresi

MADDE 22- (1) (Değişik Mart 2012/2654 TD) Sosyal yardımlara ait müracaat evrakı ve ekli belgeler, Sandık Genel Müdürlüğü tarafından 10 yıl muhafaza edildikten sonra Genel Müdürlük tarafından oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle imha edilir ve imha işlemi tutanağa bağlanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük Hükümleri

 

Yürürlükten kaldırma

MADDE 23- (1) (Değişik: Aralık EK 2008/2615) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren; 9 Eylül 1985 tarihli ve 2195 sayılı Ek Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe giren, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

        

 Yürürlük

 MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik, hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.