Sıkça Sorulan Sorular

İkraz(Borç Verme) ile ilgili Sık Sorulan Sorular 

İKRAZ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

 

1-İkraz almak için istenen üyelik süresi ne kadardır?

İkraz talebinde bulunan üyelerden yıl şartı aranmamakta olup; İkraz yönetmeliği madde 12/a hükmü gereğince; Sandık üyeliğinin başlamış ve fiili aidatının kesiliyor olması gereklidir.

 

2-Nasıl başvuruda bulunabilirim?

Sandığımız internet sayfasındaki başvuru formlarını tam ve eksiksiz olarak doldurup ilgili yerleri kurum amirinize onaylatarak, maaş bordrosu ve kimlik fotokopilerinizi de ekleyerek Genel Müdürlük adresimize şahsen veya posta yoluyla ulaştırmak suretiyle başvurunuzu yapabilirsiniz.

 

3-Kefil isteniyor mu?

Kefilli ve kefilsiz başvuru yapabilirsiniz. Kefil göstermek isterseniz İlksan üyesi ya da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak 4/A veya 4/B statüsünde çalışan bir kişiyi kefil gösterebilirsiniz.

 

4-Eşim İlksan üyesi ya da 657’ye tabi devlet memuru ise bana kefil olabilir mi?

Evet, eşiniz İlksan üyesi ya da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak 4/A veya 4/B statüsünde çalışan devlet memuru ise size kefil olabilir.

Kişiler eşlerini kefil olarak gösterdiklerinde de 6098 Borçlar Kanunu gereği kefil ve kefil eş onay kısımlarının eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

 

5-Maaşımda haciz veya temlik varsa ikraz kullanabilir miyim?

Maaşınızda icra vb. kesinti olması halinde; İkraz Yönetmeliğinin “İcra İkrazı” başlıklı 6. Maddesi hükümleri doğrultusunda ikraz kullanmanız mümkündür.

 

Ayrıca; Kefalet sigortası kapsamında icra ikrazı talebinde bulunmanız halinde ise;

İkraz Yönetmeliğinin “İcra İkrazı” başlıklı 6. Maddesinin 2-a-b şartlarına ek olarak aşağıda a ve b maddelerinde belirtilen şartlar geçerlidir;

a) İkraz üst limiti 25.000,00 TL’dir.

b) Üyenin yaşı ile sigorta süresi toplamı 65 yaşını geçmemelidir.

 

6-Başvuru formu ve istenen belgelerden kaç adet göndermem gerekiyor?

Başvuru formu ve istenen belgelerden birer adet göndermeniz yeterlidir.

 

7-İkrazı başvurudan ne kadar zaman sonra alabilirim?

İkraz ödeme günleri haftada 2 kez Salı ve Perşembe günleridir. Başvuru evraklarınızda herhangi bir eksiklik olmadığı sürece evrakınız Genel Müdürlüğümüz kayıtlarına geçtiği tarihten itibaren en fazla 8 işgünü içerisinde,  ikrazınız İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi üzerinde bildireceğiniz banka hesabınıza aktarılır.

 

8-İkraz için ne kadar masraf öderim?

Damga vergisi ve ikraz hayat sigortası peşin olarak çekeceğiniz ikrazdan kesilerek kalan tutar hesabınıza aktarılır. Kefilsiz başvurularda bunlara ek olarak ikraz kefalet sigorta primi kesintisi yapılır. Sandığımızdan kullanacağız ikraz için dosya masrafı adı altında herhangi bir masraf alınmamaktadır.

 

9-İkrazın vade seçenekleri nelerdir?

İkraz yönetmeliği madde 11/1 gereğince; 12,18,24, 36 ve 48 ay olmak üzere beş ayrı seçenek vardır.

 

10-İkraz miktarları ne kadardır?

İkraz yönetmeliği madde 11/1 gereğince ikraz miktarları;

·         12 ay vade için 15.000,00 TL’ye

·         18 ay vade için 20.000,00 TL’ye

·         24 ay vade için 30.000,00 TL’ye

·         36 ve 48 ay vadeler için 40.000,00 TL’ye kadardır.

·         Özel günler ikrazının vadesi 12,18 veya 24 ay olup; miktarı 5.000,00 TL’ye kadardır.

§  Evlilik ikrazının vadesi 18 ay olup; miktarı 5.000,00 TL’ye kadardır.

§  Sağlık ikrazının vadesi 12,18 veya 24 ay olup; miktarı 5.000,00 TL’ye kadardır.

§  Doğal afet ikrazının vadesi 12,18 veya 24 ay olup; miktarı 5.000,00 TL’ye kadardır.

 

11-İkraz nema oranları nasıl belirlenmektedir?

İkraz yönetmeliği madde 17/1 gereğince; ikrazlara uygulanacak nema oranı; İkraz ödeme gününden bir önceki iş günü İkraz Komisyonunca temin edilen Genel Müdürlüğün çalıştığı en fazla beş bankanın aynı vadelere uyguladığı aylık Tüketici Kredisi Faizlerinin aritmetik ortalamasından, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca belirlenen oranlarda indirim yapılarak belirlenir.

 

12-İkraz taksit ödemelerini nasıl yapabilirim?

İkraz yönetmeliği madde 19/1 gereğince; ikraz geri ödemeleri takip eden ayın maaş ödeme gününde Maliye Bakanlığı Say2000i sistemi üzerinden otomatik olarak Saymanlıklar vasıtası ile maaşlardan kesilir.

 

13-Taksit ödemelerinin vadesinden önce yapılması durumunda  erken ödeme indirimi yapılıyor mu?

Evet, İkraz yönetmeliği madde 19/2 gereğince; taksit ödemelerinin vadesinden önce yapılması durumunda erken ödenen gün sayısı üzerinden nema indirimi yapılmaktadır.

 

14-İkrazın dışında başka ikraz seçenekleri var mı?

İkrazın dışında Evlilik İkrazı, Sağlık İkrazı, Özel Günler İkrazı, İcra İkrazı ve Doğal Afet İkrazı vardır.

 

15- Şu anda devam eden bir ikrazım var yeniden ikraz kullanabilir miyim?

İkraz yönetmeliği madde 23/3 gereğince; devam eden ikraz borcu taksitlerinizin yüzde yirmibeşini  (Evlilik İkrazı, Sağlık İkrazı, Özel Günler İkrazı, İcra İkrazı ve Doğal Afet İkrazı hariç) ya da tamamını kapatmış olmanız durumunda yeniden ikraz kullanabilirsiniz. İkraz taksitlerinizin yüzde yirmibeşini  ödemiş iseniz geri kalan borcunuz erken ödeme indirimi yapılarak yeni kullanacağınız ikraz tutarından düşülmekte, damga vergisi ve sigorta primleri de kesildikten sonra kalan tutar hesabınıza aktarılmaktadır.

 

16- Evlilik İkrazı, Sağlık İkrazı, Özel Günler ikrazı, İcra İkrazı ve Doğal Afet İkrazının şartları nelerdir?

Evlilik İkrazı; Sandık üyesi iken evlenen ve İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen evlenme yardımından feragat eden üyelere, bir defaya mahsus verilen nemasız ikrazdır.


Sağlık İkrazı;

a)Kendisinin, eşinin ve bakmakla mükellef olduğu çocukları ile anne babasının hastalıklarının tedavileri,

b) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kendisinin veya eşinin doğum yapması,

c) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kendisinin veya eşinin tüp bebek tedavileri sebebiyle verilen ikrazdır. Bu ikraz borcu bitmeden, aynı gerekçeyle ikinci bir ikraz verilmez.

 

Özel Günler İkrazı; Sandık üyelerine, tatil dönemlerinde, dini bayramlarda, eğitim öğretim yılı başlangıcında, 24 Kasım Öğretmenler Gününde ve bunlara ilaveten uygun görülen dönemlerde ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen ikrazdır. Bu ikraz borcu bitmeden aynı gerekçeyle ikinci bir ikraz verilmez.

 

İcra İkrazı;

(1) Maaşında icra kesintisi bulunan üyelere; Sandığın finansman yapısı ve nakit durumu göz önünde bulundurularak, Sandık üyesi iki kişinin müşterek ve müteselsil borçlu gösterilmesi şartıyla bir defaya mahsus verilen ikrazdır. Bu ikraz borcu bitmeden üyeye yeni bir ikraz verilmez ve yönetmelikte belirlenen diğer ikrazlardan da faydalanamaz.

(2) Daha önce yönetmelikte sayılan diğer ikrazlardan birini veya birden fazlasını kullanmış üyenin; icra ikrazı talebinde bulunması halinde;

a) Ödemekte olduğu ikraz taksit miktarı, talep ettiği ikraza ait taksit miktarı ve aylık icra kesinti miktarı net maaşının yarısından fazla olan üyenin,

b) İkraz borcu ile icralık borçlarının toplamı ya da sadece icralık borçlarının toplamı ikraz limitini aşan üyenin,

ikraz talebi değerlendirmeye alınmaz.

(3) İkraz talebinde bulunan üye, bu yönetmeliğin 12 inci maddesinin c bendi hükmünden muaf tutulur.

(4) İkraz talepleri, Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Bu değerlendirmede; İkraz isteğinde bulunan üyelerde;

 a) Müşterek ve müteselsil borçlu gösterilen üyelerin maaşında icra kesintisinin bulunmaması,

 b) Müşterek ve müteselsil borçlu olarak gösterilecek üyelerin, en fazla üç ikraz borcunda müşterek ve müteselsil borçlu olarak bulunması,

c) Eşlerin birbirine müşterek ve müteselsil borçlu olmaması,

ç) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçluların Sandığa üyeliğinin başlamış olması,

şartları aranır.

(5) Daha önce maaşında icra kesintisi mevcut iken Sandıktan ikraz kullanan üyeye müşterek ve müteselsil borçlu olan üye, bu yönetmeliğin 6. maddesinin 4 üncü fıkrasının b bendi hükmü doğrultusunda icra ikrazı için müşterek ve müteselsil borçlu olarak gösterilebilir.

(6) Talebi kabul edilen üyenin, bu yönetmeliğin 5. maddesinde tanımlanan ikraz borcu bulunması durumunda öncelikle ikraz borcunun kalan bakiyesi kullanacağı ikrazdan mahsup edilir. Bu durumdaki üyeden, daha önce kullandığı ikraz borcunun %25 (yüzdeyirmibeş)’ ini ödemiş olması şartı aranır.

 

Doğal Afet İkrazı;

(1) Sandık üyesi iken doğal afete maruz kalan üyelerimize, üyenin adına kayıtlı mesken veya ikametinde bulunan eşyanın hasara uğraması durumunda, en düşük nema oranı uygulanmak suretiyle kullandırılan ikrazdır. Bu ikraz borcu bitmeden aynı gerekçeyle ikinci bir ikraz verilmez.

(2) Doğal afete uğrayan karı kocanın her ikisinin de üye olması halinde isterlerse her iki üyeye de ayrı ayrı ikraz verilir.

 

17-İkraz başvurusu yapmak için hangi evrakları hazırlamam gerekir?

İkraz yönetmeliği madde 14 gereğince İkraz  alacak üyelerden;

(1) Müşterek ve müteselsil borçlu göstererek ikraz talebinde bulunan üyelerden;

 

a) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun birlikte imzaladıkları ve kurum amirlerinden onaylı ikraz istek form ve taahhütnamesi,

b) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun son aya ait kurum amirinden onaylı maaş bordroları,

c) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun T.C. bilgilerinin yer aldığı kimlik belgeleri,

ç) Üye tarafından imzalanmış İkraz Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu (Acıbadem Sigorta Taksitli Kredi Hayat Sigortası Formu),

d) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun birlikte imzaladıkları ve kurum amirlerinden onaylı imza sirküleri formu,

istenir.

 

(2) Müşterek ve müteselsil borçlu göstermeden ikraz talebinde bulunan üyelerden;

 

a) Borçlunun imzaladığı ve kurum amirinden onaylı İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi,

b) Borçlunun son aya ait kurum amirinden onaylı maaş bordrosu,

c) Borçlunun T.C. bilgilerinin yer aldığı kimlik belgesi,

ç) Üye tarafından imzalanmış İkraz Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu (Acıbadem Sigorta Taksitli Kredi Hayat Sigortası Formu),

d) Üye tarafından imzalanmış İkraz Kefalet Sigorta Formu (Taksitli Kredi Sigorta Formu),

e) Borçlunun imzaladığı ve kurum amirinden onaylı imza sirküleri formu,

 istenir.

 

(3) Evlilik ikrazından yararlanmak isteyen üyelerden, birinci veya ikinci fıkrada istenilenlere ilave olarak; evlenme tarihini gösterir, son altı ay içerisinde alınmış olan vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir.

(4) Sağlık İkrazından yararlanmak isteyen üyelerden, birinci veya ikinci fıkrada istenilenlere ilave olarak;

a) Tedavi görenler için son altı ay içerisinde tam teşekküllü devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri veya SGK ile anlaşmalı özel hastanelerden alınmış tedavi altında olduğunu belirtir Sağlık Kurulu Raporu,

b) Doğum yapanlar için, doğumu müteakip son üç ay içerisinde ilgili sağlık kuruluşundan alınmış doğum raporu,

c) Tüp bebek tedavisi görenler için, Uzman Doktor Raporu,

istenir.

(5) Doğal afet ikrazından yararlanmak isteyen üyelerden birinci veya ikinci fıkrada istenenlerin yanında;

a) Hasara uğrayan ev üyenin kendi evi ise tapu tescil belgesi ile olayın gerçekleştiği yerin İl Afet Acil Durum Müdürlüğünce düzenlenen hasar tespit raporu,

b) Üyenin ikametinde bulunan ev eşyası hasara uğramış ise Sandık İl veya İlçe temsilcisinin de dahil edildiği ilgili mülki amirliğince oluşturulan komisyon tarafından düzenlenen hasar tespit raporu,

istenir.

(6) İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin İkraz İstek Form ve Taahhütnamesinin disiplin amiri veya Gerçekleştirme Görevlisi tarafından onaylı olması istenir.

 

İcra İkrazı alacak üyelerden;

a) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçluların birlikte imzaladıkları ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden onaylı İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi,

b) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçluların İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden onaylı maaş bordroları,

c) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçluların T.C. bilgilerinin yer aldığı kimlik belgeleri,

ç) Üye tarafından imzalanmış İkraz Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu,

d) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçluların birlikte imzaladıkları ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden onaylı imza sirküleri formu,

istenir.

 

18-Daha önce Sandıktan ikraz kullandım ancak; icra-i takibe uğradım. Yeniden ikraz kullanabilir miyim?

İkraz yönetmeliği madde 12/1/b gereğince; Sandığımızdan yeniden ikraz kullanabilmeniz için borç bitiminden sonra 6 ay geçmiş olması gerekmektedir.

İkraz yönetmeliği madde 25 gereğince;

(1) Genel Müdürlüğe yanlış bilgi verdiği ve belgelerde sahtecilik yaptığı tespit edilen üyenin ikraz başvurusu reddedilerek bağlı bulunduğu İl Valiliğine bildirilir. Genel Müdürlüğün bildirimi üzerine, haklarında idari ve cezai soruşturma açılan üyelerin yeni ikraz talepleri, haklarındaki idari ve cezai soruşturma sonuçlanıncaya kadar değerlendirmeye alınmaz.

(2) Soruşturma sonucunda ceza alanlara, ceza aldığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle ikraz verilmez.

 

19-Daha önce Sandıktan ikraz kullandım ancak; idari takibe uğradım. Yeniden ikraz kullanabilir miyim?

Sandığımızdan yeniden ikraz talebinde bulunabilirsiniz. 

 

20-İkraz evraklarını nereden onaylatmam gerekiyor?

İkraz yönetmeliği madde 4/ğ gereğince ikraz evraklarınızı kadronuzun bulunduğu ve maaşınızı aldığınız kurumun üst yöneticisine onaylatmanız gerekmektedir.

 

21-Evrakları gönderdiğim tarihteki nema oranları mı geçerli olacaktır?

İkraz yönetmeliği madde 16/3 gereğince ikrazlara ödeme gününden bir önceki gün itibarıyla ikraz komisyonunca belirlenen nema oranı uygulanarak aylık ödeme taksitleriniz belirlenir.

 

22-İkraz hesabıma aktarıldı ancak vazgeçtim, ne yapabilirim?

İkraz yönetmeliği madde 18/2 gereğince ikraz; damga vergisinin tamamı, sigorta pirimi ve  ikrazın Genel Müdürlük hesaplarına aktarıldığı güne kadarki nemasının toplamı üyeden tahsil edilerek hesap kapatılır.

 

23-Üyeliğin sona ermesi halinde ikraz borçlarının kapanma sırası nedir?

İkraz yönetmeliği madde 23/1 gereğince, İkraz borcu bulunan üyenin ölümü, emekli olması veya üyeliğinin sona ermesi halinde kalan borcu; İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak sosyal yardımlardan veya diğer alacaklarından, bu yönetmeliğin 19 uncu maddesinin 2 inci fıkrası hükmüne göre sırasıyla;

a) Evlilik İkrazı borcu,

b) Doğal Afet İkrazı borcu,

c) Özel Günler İkrazı borcu,

ç) Sağlık İkrazı borcu,

d) İkraz borcu,

mahsup edilir.

 

24-İkrazların ertelenme halleri nelerdir?

İkraz yönetmeliği madde 23/5 gereğince; Üyelerin talepleri halinde;

a) İkraz kullanıp askerlik nedeniyle görevine ara veren asker üyeler ile askerlik görevini yerine getirirken ikraz talebinde bulunan asker üyelerin ikraz taksitlerini nema yansıtılması şartıyla 6 aya kadar ertelemeye,

b) Doğal hayatı etkileyen afete maruz kalan üyelerin kullanmış oldukları veya yeni kullanacakları ikrazlara ait taksitlerini, ağır hasarlılar için nemasız olarak 3 aya kadar, orta ve hafif hasarlılar için nemalı olarak 3 aya kadar ertelemeye,

Yönetim Kurulu yetkilidir.