Sıkça Sorulan Sorular

Sosyal Yardımlar ile ilgili Sık Sorulan Sorular ÜYELER

S1:       İLKSAN’a kimler üyedir?

C1:    4357 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde sayılan,

*  Sınıf Öğretmenleri,

* Yardımcı ve Stajyer Sınıf Öğretmenleri,

*  Engelli Çocuklara İlk Tahsilini Veren Müesseselerin Özel Eğitim Öğretmenleri,

*  Milli Eğitim Müdürleri,

*  Milli Eğitim Müdür Yardımcıları,

*  Milli Eğitim Şube Müdürleri,

*  Milli Eğitim Müdürlüklerinde Çalışan ( her unvandaki) Memur,tekniker,teknisyen,mühendis,mimar ve sivil savunma uzmanları (Genel İdare Hizmetleri sınıfında görevli olan),

*  Maarif Müfettişler ve Müfettiş yardımcıları,

*  Rehber Öğretmenler (Kadrosu Milli Eğitim Müdürlüklerinde Bulunanlar),

*  Bilim Sanat Merkezlerinde Görevli Sınıf Öğretmenleri,

*  İlköğretim Okulları Dışındaki Eğitim Kurumlarına Atanan ve Görev Unvanı Sınıf Öğretmeni Olanlar,

*  Atamaya esas branşı “sınıf öğretmeni” olup,  Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, Öğretmenevi (A.S.O.) ve buna bağlı olarak Bilim Sanat Merkezinde görevli Müdür, Müdür Baş  yardımcısı ve Müdür yardımcısı,

*  Sandık İşlerinde Çalışan Memurlar

    İLKSAN’a üyedir.

 

EVLENME YARDIMI

S1:       Evlenme yardımı kimlere yapılmaktadır?

C1:    Sandık üyesi iken evlenenlere bir defaya mahsus olmak üzere evlenme yardımı yapılır.

S2:       Askerliğimi kısa dönem olarak kıta da yaptım ve askerliğim döneminde evlendim, Sandıktan evlenme yardımı alabilir miyim?

C2:      01 Şubat 2016 tarihi itibari ile Sandık üyesi iken evlenenler ile Sandık üyesi iken askerlik görevine giden ve askerlik görevi sırasında evlenen, askerlik dönüşü Sandık üyeliği kapsamında tekrar göreve başlayan üyelerimize bir defaya mahsus olmak üzere evlenme yardımı yapılmaktadır. (Madde 5/1)  

S3:       Geçen yıl evlendim ama Evlenme Yardımımı şimdi almak istiyorum. Bu yıl belirlenen Evlenme Yardımını alabilir miyim?

C3:      Üyelere müracaatları halinde; yardıma hak kazandıkları tarihteki usul ve esaslara göre tahakkuk ettirilecek miktar  kadar ödeme yapılır. (Madde-16) Bu durumda, müracaat ettiğiniz tarihteki değil, evlendiğiniz tarihte belirlenen miktar kadar evlenme yardımı alabilirsiniz.

S4:       Hem ben hem eşim İLKSAN üyesiyiz, ikimizde evlenme yardımı alabilir miyiz?

C4:      Sandık üyesi iken evlenen eşlere ayrı ayrı evlenme yardımı yapılmaktadır. (Madde-5/2)

S5:       Üye iken evlenenlere başka bir yardım yapılmakta mıdır?

C5:      Üye iken evlenenler isterlerse, evlenme yardımından feragat etmeleri şartıyla; İkraz Yönetmeliği hükümlerine göre Evlenme İkrazı kullanabilirler.(Madde-5/3)

S6:       Mayıs 2006 tarihinde evlendim. Evlenme yardımı talebinde bulundum ama evlendiğim tarihte 1 yıl üyelik sürem olmadığı gerekçesiyle evlenme yardımı alamadım, neden?

C6:     Evlenme yardımını düzenleyen yönetmelik maddesi 01 Haziran 2007 tarihinde değiştirilmiş olup, bu tarihten sonra evlenenlerde üyelik yılı aranmamaktadır. 01 Haziran 2007 tarihinden önce evlenenlerde 1 yıl üyelik şartı aranmaktadır. Bu tarihten önce evlendiğiniz ve evlendiğiniz tarihte 1 yıl üyeliğiniz olmadığı için tarafınıza evlenme yardımı yapılamamaktadır.

S7:     Daha önce Sandıktan evlenme yardımı aldım. Şimdi ikinci evliliğimi yaptım yeniden evlenme yardımı alabilir miyim?

C7:    Evlenme yardımı bir defaya mahsus olmak üzere yapılmaktadır. İkinci defa evlenme yardımı alamazsınız.(Madde-5/1)

S8:       Evlenme yardımımdan kesinti yapıldığını tespit ettim, kesintinin sebebi nedir?

C8:      Herhangi bir vesile ile kesilmeyen aidatlarınız, yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümlerine göre mahsup edilmiş olabilir, ancak 16/03/2012 tarihinde yayımlanan yeni yönetmelik ile yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra evlenen üyelerden eksik aidat mahsubu işlemi kaldırılmıştır.

S9:      Evlenme Yardımı müracaatlarında hizmet cetveli isteniyor olmasının sebebi nedir?

C9:      Evlenme yardımı yapılabilmesi için istenilen evraklara, özellikle isteğe bağlı üyeler ile üyelik sürdüren üyelerin göreve başlayış tarihleri, ayrılış tarihleri tespit edilmesi önem arz etmektedir. Evlenme yardımı için başvuran üyenin göreve atandığı tarih ve görev değişikliklerinin MEB kayıtlarından alınamaması nedeniyle, hizmet cetveli belgesi istenilmesi zorunlu hale gelmiştir.

 

 

 

ÖLÜM YARDIMI

S1:       Eşim İLKSAN üyesi iken vefat etti, ölüm yardımını ben alabilir miyim?

C:1      Sandık üyesi iken vefat edenlerin kanuni varislerine müracaatları halinde ölüm yardımı yapılmaktadır.(Madde-6/1) Varislerinden 18 yaşından küçük  olanlara ise; Kanuni vasisine ödeme yapılır.

S2:       Eşim on yılı aşkın süre İLKSAN üyesi idi. Kurum değişikliği nedeni ile üyeliği son buldu fakat Sandıktan birikmişlerini almadan vefat etti. Eşime ait ödemeler tarafıma ne şekilde ödenecektir?

C2:      üyelik kapsamında iken Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir  nedenle üyeliği sona erip aidat iadelerini almayanların vefatı halinde bu üyelerin kanuni varislerine emekli yardımı usul ve esaslarına göre hesaplanan miktar kadar ödeme yapılır. (Madde 6/2)

S3:       Ölüm yardımı miktarı ne kadardır?

C3:      Ölüm yardımı, üyelik süresine bakılmaksızın emekli yardımı hesaplama usul ve esaslarına göre hesaplanmaktadır.(Madde- 6/1)

S4:      Ölüm yardımı dışında ayrıca emekli yardımı yapılıyor mu?

C4:      Ölüm yardımı dışında ayrıca emekli yardımı yapılamamaktadır.

 

FERDİ KAZA SİGORTASI

S1:       Ferdi Kaza Sigortasından kimler yararlanmaktadır?

C1:      Sandık Genel Müdürlüğü 03/11/2004 tarihinden itibaren 365 gün süreli olmak üzere, tüm üyelerimizi ferdi kaza sigortası kapsamına almıştır. Buna göre: Kaza sonucu vefat eden üyelerimizin varislerine Sandıktan yapılan ölüm yardımı dışında sigorta şirketince sözleşmede belirlenen oranda ödeme yapılmaktadır. 

S2:       Sandık üyesi iken kaza sonucu iş göremez (malûl) duruma düştüm, ferdi kaza sigortasından yararlanabilir miyim?

C2:      Kaza sonucu iş göremez (malûl) duruma düşen üyelere ilgili sigorta şirketince sözleşmede belirlenen oranda ödeme yapılmaktadır. 

 

ŞEHİT YARDIMI

S1:     Eşim İLKSAN üyesi ve görevi başındayken Şehit edildi, Şehit yardımı alabilir miyim?

C1:   Görevi başında iken şehit edilen üyelerin kanuni varislerine, her yıl Sandık Yönetim Kurulunca belirlenen miktar kadar yardım yapılmaktadır.(Madde-7/1)

S2:       Şehit yardımı miktarı ne kadardır?

C2:    Şehit yardımı miktarı ; her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte olup; 2015 yılında 15.000,00 TL.’ dir.(Madde-7/1)

S3:       Şehit yardımının ödenebilmesi için hangi belgeler istenmektedir?

C3:      Şehit yardımının ödenebilmesi için;

     a.Veraset ilamı aslı ya da Mahkemece onanmış sureti veya Noterliklerce düzenlenen mirasçılık belgesi, 

     b.Milli Eğitim Bakanlığı veya Valiliklerce düzenlenen şehitlik belgesi istenmektedir.

      c.18 yaşın üzerindeki vâris/vârislere veya üçüncü şahıslara ödenmesinin talebi halinde; noter onaylı vekaletname.

S4:      Şehit yardımı dışında ayrıca ölüm yardımı yapılıyor mu?

C4:    Üyenin şehit olması durumunda ayrıca kanuni varislere ölüm yardımı da yapılmaktadır.

 

 DOĞAL AFET YARDIMI

S1:       İLKSAN üyesiyim, elektrik kontağından çıkan yangın sonucu evim ve eşyalarım ağır hasar gördü Doğal Afet Yardımı alabilir miyim?

C1:      Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (e ) bendinde, Doğal Afetin tanımı şu şekilde yapılmıştır.

Doğal Afet: Ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, şiddetli fırtına gibi oluşumu veya gelişimi etkilenenlerce önlenemeyen doğal kaynaklı olaylardır.

Tanımdan da anlaşılacağı gibi hasara sebep olan olayın doğal kaynaklı olması durumunda doğal afet yardımı yapılmaktadır. Bu nedenle tarafınıza doğal afet yardımı yapılamamaktadır.

S2:       Doğal afeti tespit eden raporu nereden temin edebilirim?

C2:      Olayın niteliğine göre yetkili kılınan kurum veya kuruluştan alınacak raporlar geçerlidir.(Madde-8/2)

S3:       Doğal afet yardımı miktarı ne kadardır?

C3:      Doğal afet yardımı miktarı her yıl Sandık Yönetim Kurulunca tespit edilmektedir. Bu miktar üyenin doğal afete uğradığı tarihteki son aidatının 24 katını geçemez.

Buna göre:

Az Hasarlı : Son aidatın 16 katı tutarı.

Orta Hasarlı : Son aidatın 20 katı tutarı

Ağır Hasarlı : Son aidatın 24 katı tutarı. (Madde-8) 

 

 MALULİYET YARDIMI 

S1:       Maluliyet yardımı kimlere ödenmektedir?

C1:      Maluliyet yardımı; Sandık üyesi iken malulen emekli olanlara ödenmektedir.(Madde-9/1)

S2:       Maluliyet yardımı nasıl hesaplanmaktadır?

C2:      Maluliyet yardımı, üyelik sürelerine bakılmaksızın emekli yardımı hesaplama usul ve esaslarına göre hesaplanmaktadır.(Madde-9/1)

 

EMEKLİ YARDIMI 

S1:      Sandıktan Emekli Yardımı alabilmem için hangi şartların olması gerekir?

C1:      Sandıktan Emekli Yardımı alabilmeniz için,

- Üyelik kapsamında  sandığı en az 120 ay aidat ödeyip Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olanlara,

- 120 ay aidat ödeyip, üyelik kapsamı dışına çıkanlardan aidat iadesini almayanlara ileride emekli olmaları halinde,

- Sandık üyesi iken hizmet yılı ve prim ödeme gün sayısı bakımından emeklilik hakkını kazanan, ancak yaş şartını taşımadığından yaşlılık aylığı bağlanması için ön görülen süreyi tamamlamak için beklemek zorunda olanlara, bu durumlarını Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları yazı ile belgelendirmeleri halinde,

S2:      Emekli Yardımı nasıl hesaplanmaktadır?

C2:    Emekli Yardımı, Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 10. maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre :

a.      Sandığa ödemiş olduğu aidat toplamının yüzde yüz elli fazlası.

b.      Üyenin ödediği son aidat tutarının yüz ile çarpımının tutarı.

c.      Son aidat tutarının dört katının aidat ödenen toplam yılla çarpımının tutarı.

Şeklinde hesaplanır ve çıkan miktar Emeklilik Yardımı olarak ödenir.(Madde-10/1)

S3:       Sandıktan İkraz aldım, taksitlerimi yatırıyorum. Şimdi emekli olacağım, kalan ikraz borcum Emekli Yardımından kesilir mi?

C3:      Üyelerin Sandığa olan aidat veya ikraz borçları Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 18 ile 20 inci maddeleri ve İkraz Yönetmeliği hükümlerine göre, yapılan yardımlardan kesilir.

S4:       120 aydan fazla üyelik kapsamında çalıştıktan sonra, branşım olan Matematik Öğretmenliğine geçtim ve şimdi emekli olmak istiyorum. Emekli Yardımı alabilir miyim?

C4:      Şubat 2010 tarihinden itibaren Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği 10 uncu maddesine istinaden;  üyelik kapsamında iken Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erenlere, aidat iadelerini almamak kaydıyla ileri bir tarihte emekliye ayrılmaları halinde, üye iken ödediği en son aidat üzerinden emekli yardımı  usul ve esaslarına göre ödeme yapılır.

S5:       Sandık üyesi iken emekli oldum ama üyelik sürem 120 aydan az. Emekli Yardımı alabilir miyim?

C5:    Emekli yardımı alabilmeniz için, emekli olduğunuzda en az 120 ay üyeliğinizin bulunması gerekmektedir. Sandık üyesi iken emekli olup, üyelik süresi 120 aydan az olanlara, üyelik süresine bakılmaksızın birikmiş aidatları yasal faizi ile ödenir.(Madde-12)

S6:       Terfi ettiğim ayda emekli oldum, dolayısıyla emekli olduğum ay Sandık aidatı çift kesildi. Emekli yardımı hesaplamasında esas alınacak son aidat miktarı nasıl tespit edilmektedir.

C6:      Son aidat tutarı terfi dönemine denk gelmiş ise, emekli yardımının hesaplanmasında bir aidat tutarı esas alınır. (Madde-10/1)

S7:       Sandık üyesi iken emekli oldum. Ancak, son 3 aylık aidatım ¼ den kesilmesi gerekirken ilgili memurun bir hatası sonucu 1/3 den kesilmiştir. Emekli yardımımın hesaplanmasında esas alınacak son aidat emsallerime göre ¼ den kesilen miktar mı yoksa yanlışlıkla kesilen 1/3 den kesilen miktar mıdır?

C7:      Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği 10 uncu madde de emekli yardımının nasıl hesaplanacağı düzenlenmiş olup, herhangi bir şekilde aidatın eksik kesilmesiyle ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Aidatın kesilmesinde sorumluluk, üyenin kendisi, görev yaptığı kurum amiri ve kurum amirince görevlendirilen ilgili memura aittir. (Madde-14)

Üyeliği sona erenlerin herhangi bir şekilde eksik kesilen aidatı tamamlama talebi veya hiç kesilmeyen aidat borcunu ödeme talebi kabul edilmez. Kesilen son aidat miktarı ne ise ona göre hesaplama yapılır.

 

 

ÜYELİK SÜRDÜRME

S1:       Kimler üyelik sürdürebilir?

C1:      Sandık üyesi iken emekliye ayrılanlardan Sandıktaki emekli yardımı almayanlar ile 25.06.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kanun kapsamında ücretsiz izinli sayılanlar isterlerse üyeliklerini sürdürebilirler. (Madde-11/1)

S2:       Üye iken emekli oldum, emekli yardımımı almadım ve üyelik sürdürmek istiyorum. Ne yapmalıyım?

C2:     Üyeliklerini sürdürmek isteyenler; üyeliklerinin sona ermesinden itibaren 90 gün içerisinde Sandığa müracaat ederek emsallerine göre Sandık aidatını Genel Müdürlükçe bildirilen Sandık hesabına ödemek zorundadırlar.(Madde-11/1)

S3:       Sandık üyesi iken emekli oldum, ancak 120 ay üyeliğim bulunmamaktadır. Üyelik sürdürüp 120 ayı tamamlayabilir miyim?

C3:     Emekli olduğu tarihte 120 ay üyeliği bulunmayanlar, emekli yardımı alabilmek için üyelik süresini tamamlamak üzere üyeliklerini sürdüremezler. Bu durumda olanların aidatları yasal faizi ile iade edilir.(Madde-11/4) 

S4:       emekli olduktan sonra üyeliğimi sürdürürken, isteğim dışında üyeliğim sona erdirilebilir mi?

C4:      Emekliye ayrıldığı halde, üyeliklerini devam ettirmek isteyenlerden sandık aidatlarını peş peşe iki ay ödemeyenlere iadeli taahhütlü bir yazı ile ödenmeyen aidatlarını 30 gün içerisinde ödemeleri tebliğ edilir. Bu süre içerisinde aidatlarını ödemeyenlerin üyelikleri sona erer bu durumda olanların emekli yardımı mevzuat hükümlerine göre hesaplanır.(Madde-11/5)

S5:       Üyelik sürdürüyorum, emekli yardımım nasıl hesaplanacak?

C5:      Emekli yardımı almadan üyeliğini sürdürenlerin emekli yardımı, üyeliğini sona erdirdiği tarihte emsallerine göre en son ödemiş olduğu aidat tutarı  üzerinden hesaplanarak ödenir.(11/3)

 

AİDAT İADESİ

S1:       Aidat iadesi kimlere ödenir?

C1:      Aidat iadesi, Şubat 2010 tarihinden itibaren üyelik sürelerine bakılmaksızın; 

a)   Üyelik kapsamında iken üyelikleri sona erenlere,

b)   120 ayını doldurmadan emekli olanlara,

c)    Daha önce Sandıktan emekli yardımını almış olanlardan tekrar göreve dönerek, yeniden emekli olanlara,

aidatları ödendiği tarihler dikkate alınarak yasal faizi ile birlikte kendilerine iadesi yapılır ve üyelikleri sona erdirilir. (Madde-12/1)

S2:       Aidat iadesinde hesaplama nasıl yapılmaktadır?

C2:      Şubat 2010 tarihinden önce üyelikleri sona erenlerden;

         * 31.12.2008 tarihinden önce en az 60 ay,

          * 31.12.2008-şubat 2010 tarihleri arasında en az 36 ay aidat ödemiş olanlara, birikmiş aidatları % 50 fazlası ile iade edilir.

            Şubat 2010 tarihinden itibaren ise birikmiş aidatlar  yasal faiz uygulanarak hak sahiplerine iade edilir.

S3:       Sandık üyesi iken, kurum değişikliği nedeniyle üyelikten ayrıldım. Üyelik sürem 48 ay. Daha önce evlenme yardımı da almıştım bu durumda; almış olduğum Evlenme yardımını iade edecek miyim?

C3:      Şubat 2010 tarihi itibari ile Üyelikten ayrılanlardan, üyelik süresi 60 ayın altında olanlar daha önce evlenme yardımı almışlar ise yapılacak aidat iadesinden evlenme yardımı mahsup edilir. (Madde -12/ç)

 

SEHVEN KESİLEN AİDATLAR

S1:       Branş öğretmeni olduğum halde maaşımdan Sandık aidatı kesildiğini tespit ettim. Tarafımdan kesilen aidatları alabilir miyim?

C1:      Üyelik kapsamında olmadığı halde sehven kesilen aidatlar, kendilerine aynen iade edilir.

S2:       Branş öğretmeniyim, maaşımdan 5 yıl süreyle Sandık aidatı kesildi. Kesilen aidatlar karşılığında sosyal yardım alabilir miyim?

C2:      Sehven kesilen aidatlar karşılığında herhangi bir sosyal yardım yapılmaz. Kesilen aidatlar olduğu gibi iade edilir.

S3:       Sınıf öğretmeni olarak  2 yıl 3 ay görev yaptım. Bu sürede Sandık aidatlarım kesildi. Daha sonra Şubat 2010 tarihinde branş öğretmenliğine geçtim ve branş öğretmeni iken de 9 ay süreyle aidat kesilmeye devam edildi. Bu durumda aidat iadesi alabilir miyim?

C3:      Bu durumda, sınıf öğretmeni iken kesilen aidatlar tarafınıza yasal faizi ile ödenir ancak, branş öğretmeni iken tarafınızdan kesilen 9 aylık aidatlar aynen iade edilir. (Madde-13)

 

 KESİLMEYEN AİDATLAR

S1:       7 yıllık İLKSAN üyesiyim, göreve başladığım dönemde aidatlarım kesilmekte idi ancak, daha sonra bir süre sehven kesilmemiş, şimdi yeniden kesilmeye başladı. Arada sehven kesilmeyen aidatlarımı yatırabilir miyim?

C1:      Bu durumda sehven kesilmeyen aidatlarınızı yatırabilirsiniz.(Madde 20)

S2:       17/02/2000 yılında sınıf öğretmeni olarak göreve başladım ancak, aidatlarım 15/03/2002 tarihinde kesilmeye başlandı. 17/02/2000 ile 15/03/2002 tarihleri arasında kesilmeyen aidatlarımı yatırabilir miyim?

C2:      Bu durumda, kesilmeyen aidatlarınızı yatırabilirsiniz üyeliğiniz de başlangıç tarihinden itibaren işleme alınır.

S3:       120 aylık İLKSAN üyesiyim. Bu 120 aylık üyelik sürem içerisinde bazı dönemlerde aidatlarımın kesilmediği Sandık Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilmiş olup, tarafımdan bu aidatların yatırılması istendi. Yatırmasam ne olur?

C3:      Böyle bir durumda, iadeli-taahhütlü bir yazı ile aidat borcunuzun hangi dönemlere ait olduğu ve miktarı belirtilerek, verilen süre içerisinde yatırmanız istenir. Verilen süre içinde yatırmamanız halinde yazı dosyanıza kaldırılır. Herhangi bir sosyal yardım talebinizin hesaplanması sırasında bu aidatlar ve üyelik süreleri dikkate alınmaz. Verilen süre içerisinde yatırılmayan bu aidatlar, daha sonradan yatırmak isteseniz de kabul edilmez ve hiçbir şekilde sosyal yardımlarda göz önünde bulundurulmaz.

 

 YENİDEN ÜYELİK KAPSAMINDA GÖREVE BAŞLAMA

S1:       Sandık üyesi iken, üyelik kapsamı dışında bir göreve atandım. Sandıkta birikmiş olan aidatlarımı da aldım. Yeniden üyelik kapsamında bir göreve gelmem halinde üyelik durumum ne olacak?

C1:      Sandık üyesi iken her ne sebeple olursa olsun üyelikleri sona erenlerden, birikmiş aidatlarını alarak ayrılanlar, yeniden üyelik kapsamına döndüklerinde üyelik süreleri, yeniden üyelik kapsamına girdikleri tarihten itibaren başlar ve buna göre sosyal yardımlardan faydalanırlar.

S2:       Sandıkta birikmiş olan aidatlarımı almadan üyelikten ayrıldım. Sonradan üyelik kapsamında bir göreve yeniden geldim. Üyelik durumum ne olacak?

C2:      Birikmiş aidatlarını almadan üyelikten ayrılanların, tekrar üyelik kapsamında bir göreve dönmeleri halinde üyelikleri önceki üyeliklerinin üzerine devam eder. Sandığa üye iken kesilen toplam aidatlarına ve üyelik sürelerine göre sosyal yardımlardan faydalanırlar (Madde-15/2)

 

BORÇLARIN YARDIMLARDAN MAHSUBU

S1:       Evlenme yardımımdan kesinti yapıldığını tespit ettim, kesintinin sebebi nedir?

C1:      Herhangi bir vesile ile kesilmeyen aidatlarınız, yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümlerine göre mahsup edilmiş olabilir, ancak 16/03/2012 tarihinde yayımlanan yeni yönetmelik ile yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra evlenen üyelerden eksik aidat mahsubu işlemi kaldırılmıştır.(Madde 15/1)

S2:       Üye iken emekli oldum, emekli yardımımı da aldım. Ancak, emekli yardımımdan ikraz borcumun kesildiğini tespit ettim. İkraz taksitlerimi düzenli olarak ödediğim halde, ikraz borcumun kesilmesinin sebebi nedir?

C2:      Üyeye yapılacak yardım sırasında üyenin Sandığa borcu varsa bu yardımlardan kesilir.

(Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği Madde-18 ve İkraz Yönetmeliği Madde-23) 

 

GERİYE DÖNÜK BORÇLANMA

S1:       Mayıs 2006 tarihinde sınıf öğretmeni olmama rağmen, tarafımdan Sandık aidatı kesilmesi Haziran 2007 tarihinde başladı. Göreve başladığım tarihten itibaren kesilmeyen aidatlarımı geriye doğru borçlanarak yatırmam mümkün mü?

C1:      Üyelik döneminde sehven kesilmeyen aidatlarla ilgili  geçmişe yönelik borçlanma talebi kabul edilir ancak, aidat borcunun hesabı, aidat kesilmeyen ay sayısı ile borcun tespit edildiği tarihteki son aidatınızın çarpılması şeklinde hesaplanır. (Madde-20)

 

ZAMAN AŞIMI 

S1:       Sosyal Yardımlarda Zaman Aşımı süresi kaç yıldır?

C1:      Sosyal yardımlar ve aidatların iadesinde; İdari Yargılama Usulü Kanununda düzenlenen zamanaşımı süreleri uygulanmaktadır.

Buna göre; zamanaşımı süresi yardımın hak ediliş tarihinden itibaren 5 yıldır. Hak edilen yardımların en geç beş yıl içinde alınması gerekmektedir. Bu sürenin dolmasından sonra talep edilen yardımlar kesinlikle ödenmez.

 

ASKER ÖĞRETMENLER

S1:       Askerlik görevimi Asker Öğretmen olarak yapmaktayım. Üyeliğim devam eder mi?

C1:      1111 Sayılı Askerlik Kanununa 27.07.1970 tarih ve 1315 sayılı Kanunun 2. maddesi ile eklenen geçici 6. madde hükümleri çerçevesinde Askerliklerini görevlerini Asker Öğretmen olarak yapan üyelerin üyelikleri devam etmektedir. Bu nedenle aidatlarının da askerlikleri boyunca kesilmesi gerekmektedir.

S2:       Askerlik görevimi Asker Öğretmen olarak yaptım. Ancak, askerliğim boyunca benden Sandık aidatı kesilmedi. Ne yapmalıyım?

C2:      Sandık Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilerek, mutlaka bu aidatların yatırılması gerekmektedir. Aksi halde bu süreler, emekli olduğunuzda, üyelik süresinden düşülecektir. 

 

 YARDIM MİKTARI 

S1:       İLKSAN üyesiyim ve 2012 yılında evlendim. Ancak evlenme yardımını 2016 yılında almak istiyorum. Evlendiğim tarihteki miktar mı ödenecek yoksa müracaat tarihinde belirlenen miktar mı ödenecek?

C1:      Üyelere müracaatları halinde; yardıma hak kazandıkları tarihteki usul ve esaslara göre tahakkuk ettirilecek miktar kadar ödeme yapılır. Dolayısıyla tarafınıza 2012 yılı için geçerli olan miktar kadar evlenme yardımı yapılacaktır.(Madde-16) 

 

 DİĞER

S1:      Üyeliğim 1981 yılında başlamış olmasına rağmen internet sayfanızda üyeliğim 1992 ocak ayında başlamış görünmektedir. Bunun sebebi nedir?

C1:      Genel Müdürlüğümüz bilgisayar sistemine 1992 yılında geçmiş olduğu için bu tarihten önceki kayıtlar arşivlerimizde mevcuttur.

S2:       1992 yılı öncesi aidat toplamı 0,36Kr. olarak aidat toplamına eklendiği görülmektedir. Bu hesaplama nasıl yapılmaktadır?

C2:      1952 yılından 1991 Aralık ayı dahil Sandık aidat kesintileri toplamı 360.000TL’dir. Bu tutarın yeni TL’ye çevrilmiş hali 0,36Kr’a karşılık gelmektedir.

S3:       Şubat ayında kesilen aidatım, mart ayında neden iki kat kesildi?

C3:      Derece alınan aylarda aidatlar çift kesilmektedir. (4357 sayılı Kuruluş Kanunu Madde-11)